Avsnitt 6: Intervention

Här ges stöd och förslag kring hur du kan gå vidare med åtgärd utifrån resultatet på AUDIT. Det är naturligtvis viktigt att i varje fall göra en individuell bedömning angående vad patienten behöver.

Zon I

Låga poäng (män 0-7, kvinnor 0-5) tyder på att alkoholvanorna inte medfört problem eller bara låg nivå av problem. Här räcker det om du ger återkoppling av resultatet och besvarar eventuella frågor så gott du kan. Det är inte vanligt att hälsan påverkats (men undantag finns). Något tryckt informationsmaterial med råd kan vara bra att ha till hands om patienten vill veta mer.

Zon II

Poäng 8-15 för män och 6-13 för kvinnor tyder på medium nivå av problem, men inte nödvändigtvis alkoholrelaterad diagnos (skadligt bruk eller beroende). Det kan inte uteslutas att patientens hälsoproblem har påverkats av konsumtionen. Här är passar en kort rådgivning 5-15 minuter, med eller utan tillägg av skriftligt material. Denna korta rådgivning är en evidensbaserad åtgärd med stor effekt. De flesta ändrar själva sina alkoholvanor bara man blir medveten om att vanorna kan vara riskabla. Denna korta rådgivning kan utföras av nästan all personal i alla vårdformer såväl primärvård, slutenvård, som öppen vård. Skriftlig information kan vara ett stöd och komplement.

Zon III

Poäng 16-19 för män och 14-17 för kvinnor tyder på en problematisk alkoholanvändning. Oftast föreligger en alkoholrelaterad diagnos. Det är vanligt att hälsan påverkats. Du ska:

  1. ge återkoppling till patienten om testresultatet och
  2. du eller patientens läkare bör informera om möjliga samband mellan alkoholbruket och patientens aktuella hälsoproblem. Ett par exempel finns i fördjupningsavsnittet Alkoholens samband med några vanliga sjukdomar.
  3. Erbjud patienten behandling. Primärvårdsläkare kan behandla med till exempel sugdämpande läkemedel och uppföljningar. Några blodprover (lever, MCV) bör tas. Annars kan du erbjuda kontakt med beroendevården eller till exempel kommunens alkoholmottagning. Det ska finnas rutiner på din arbetsplats om hur detta ska gå till.

Zon IV

20 poäng eller mer för män och 18 poäng eller mer för kvinnor tyder på mycket problematiska alkoholvanor och sannolikt finns en alkoholrelaterad diagnos, somatisk och psykisk hälsopåverkan är vanligt. Dina åtgärder är samma som i zon III.

Det räcker oftast att bara ge återkoppling på poängen och fråga efterfråga patientens egna tankar. Några andra exempel:

- Ge återkoppling på konsumtionen (de tre första frågorna). Berätta om det är riskbruk. Vet du vad riskbruk innebär?
- Har du någon gång har funderat på att minska din konsumtion?
- Är det något av dina svar som du inte är nöjd med och tycker det borda vara annorlunda?
- Hur skulle du vilja att din konsumtionen skulle se ut, om du skulle få för dig att ändra?
- Man kan fråga vad patienten tänker själv om vissa frågesvar som indikerat problem.
- Vem har oroat sig över din alkoholkonsumtion? (fråga 10) Vad säger hen? Eller Vad tänker du om detta?
- Man kan erbjuda test av leverprover för att se om det finns någon påverkan.
- Man kan fråga om hen vill ha något stöd för att dricka mindre. Berätta gärna om vad du kan erbjuda (samtal, läkemedel, provtagning).
- Känner du till att det finns läkemedel som gör att man kan fortsätta dricka, men dricker mindre?

 

Gå till utbildningens avslutande reflektionsfrågor >>