Aktuella forskningsstudier

Här hittar du kort information om de forskningsstudier som medarbetare på Riddargatan 1 bedriver, samt information om hur du som är intresserad kan anmäla dig till studien.

Anhörigstöd i grupp för närstående till personer med alkoholproblem

Om studien

Studien utvärderar ett anhörigstödprogram i grupp via nätet. Programmet pågår i nio veckor och omfattar sex gruppträffar samt självskattningsformulär. Stödet bottnar i CRAFT som är ett KBT-baserat program. Syftet är att hjälpa dig som närstående att förbättra din livskvalitet och öka din möjlighet att påverka den som dricker till att minska sin alkoholkonsumtion och söka vård.

Deltagade

Studien vänder sig till dig som: 

  • är över 18 år 
  • har en närstående som är över 18 år och dricker för mycket 
  • har en närstående som inte har deltagit i behandling för sina alkoholproblem under de senaste 3 månaderna 
  • inte har deltagit i någon stödinsats som riktat sig till dig som anhörig under de senaste 3 månaderna 
  • kan delta i video-möten och har en pålitlig internetuppkoppling

Bakom studien

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Beroendecentrum Stockholm. Erfarna behandlare inom Beroendecentrum Stockholm håller i stödprogrammet.

Kontakt

Om du vill delta så mailar du ditt namn och telefonnummer till anhorigstod.slso@regionstockholm.se. Skriv ’CRAFT i grupp’ i ämnesrutan. Du blir därefter kontaktad av studiegruppen för mer information om studien och deltagande.

LIV-projeket, Livsstilens betydelse för hälsan

Om studien

I detta projekt vill vi studera vilken betydelse vår behandling har på längre sikt och vilken betydelse förändringar i alkoholvanorna har för hälsan. Vanligt är att utvärderingar av behandling pågår under ett år, men vi har mindre kunskap om vad som händer därefter.

I detta projekt vill vi följa alkoholvanorna och hälsan under en längre tidsperiod. Behandlingar genomförs som vanligt, deltagande i projektet innebär alltså inga extra inslag i behandlingen. Skillnaden jämfört med sedvanlig behandling är den betydligt längre uppföljningen. Här kommer du som deltagare att årligen kontaktas för att besvara frågor via internet och lämna lab prover. Vartannat år kallas du till ett besök på mottagningen, där du träffar en forskningssjuksköterska.

Deltagande

Alla som söker vård på mottagningen tillfrågas om att delta i denna studie. Det är frivilligt att delta.

Kontaktperson

Sara Wallhed Finn, via telefon 08 123 457 82 eller e-post till sara.wallhed-finn@ki.se

MORE-studien: MObile phone technology for REduced drinking

Om studien

MORE är en behandlingsstudie med syftet att utvärdera två tekniska verktyg som komplement till behandling för alkoholberoende. Syftet är att se om digitala appar kan göra det lättare att dricka mindre. Studien undersöker om människor lättare förändrar sina alkoholvanor om de har koll på sin promillenivå och/eller registrerar sin alkoholkonsumtion direkt i sin smartphone.

Deltagande

Deltagare lottas till sedvanlig behandling på mottagningen eller till sedvanlig behandling inklusive promillemätare (kopplad till sin smartphone via Bluetooth)  eller smartphone-app (i vilken man direkt registrerar sin alkoholkonsumtion). Rekrytering planeras starta under kvartal 3-4 2020.

Tidsperiod

Studien startar under 2020. Behandlingstiden är tre månader och uppföljning sker efter sex månader. 

Bakom studien

Ansvariga forskare är Sven Andréasson och Anna-Karin Danielsson. 

Kontakt

E-post: more.gph@ki.se 

Combining online Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) with a parent-training program for parents with partners suffering from alcohol use disorder: study protocol for a randomised controlled trial

Om studien

I denna studie undersöks effekten av stödprogram för personer som lever och har barn tillsammans med någon med alkoholproblem. Syftet är att stödja föräldern både i sitt föräldraskap och som närstående till en person med alkoholproblem. Målet är att förbättra barnets psykiska och sociala hälsa.

Deltagande

De som har barn i åldern 3-11 år och en partner med alkoholproblem, men som själva inte dricker i någon större omfattning, kan delta i studien. Anmälan görs på Anhörigstödets webbplats. Anmäl dig till studien på Anhörigstodets webbplats

Tidsperiod

Studien avslutas under 2020 och resultaten beräknas publiceras under 2021.

Bakom studien

Philip Lindner, Ola Siljeholm, Magnus Johansson, Martin Forster, Sven Andreasson och Anders Hammarberg

Kontaktperson

Ola Siljeholm: ola.siljeholm@sll.se

Projektet finansieras med medel från Folkhälsomyndigheten och Systembolagets alkoholforskningsråd.

 

Studie av CRAFT för föräldrar till ungdomar (18-24) med alkohol- eller drogproblem

Om studien

Syftet är att utvärdera effekten av ett strukturerade stödprogram med syfte att minska ungdomens alkohol- eller drogbruk, öka möjligheten att ungdomen tar hjälp för sina problem, samt att förbättra förälderns egen psykiska hälsa. Föräldern lottas till något av två stödprogram under 12 veckor och följs upp under 26 veckor.

Deltagande

Den som är förälder till en ung vuxen (18-24 år) med alkohol- eller drogproblem, och som inte har en aktuell vårdkontakt för dessa problem, är välkommen att delta i studien. Anmälan görs på Anhörigstödets webbplats. Anmäl dig till studien på Anhörigstodets webbplats

Bakom studien

Ola Siljeholm, Anders Hammarberg

Projektet finansieras med medel från Folkhälsomyndigheten.

 

Studie av psykologisk behandling för att uppnå kontrollerat drickande 

Om studien

Syftet med denna studie är att studera effekten av två psykologiska program (KBT respektive motivationshöjande behandling) som har målet att hjälpa människor med alkoholproblem att dricka mindre alkohol, men inte sluta helt. Behandlingen pågår under 12 veckor och deltagarna följs upp vid 3, 6, 12 och 24 månader.

Deltagande

Samtliga 250 deltagare är rekryterade och följs upp till studiens avslut 2022-12-01. Bearbetning och presentation av resultat påbörjas under 2021.

Bakom studien

Stina Ingesson, Sven Andréasson, Sara Wallhed Finn, Nitya Jayaram-Lindström och Anders Hammarberg. Studien genomförs vid Alkohol och hälsa Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm, med Centrum för Psykiatriforskning som huvudman.

Kontaktperson

Forskningskoordinator är Stina Ingesson, leg. psykolog. E-post: kontrolleratdrickande@cns.ki.se

 

Internetbehandling av alkoholberoende i primärvården

Om studien

En randomiserad kontrollerad studie där sedvanlig behandling för alkoholproblem vid vårdcentralen jämförs med sedvanlig behandling plus ett tillägg med internet-KBT vid alkoholberoende.

Deltagande

Samtliga 260 deltagare är rekryterade och arbetet med databearbetning pågår. 

Bakom studien

Karin Hyland, Anders Hammarberg, Sven Andréasson och Erik Hedman-Lagerlöf. 

Projektet finansieras med medel från ALF och Forte.

 

FitForChange - Fysisk aktivitet som behandling för alkoholproblem 

Om studien

FitForChange är ett forskningsprojekt som genomförs för att få bättre kunskap om på vilket sätt regelbunden motion påverkar våra alkoholvanor och vår hälsa. 140 deltagare har slumpmässigt fördelats till en av tre grupper: sedvanlig behandling, konditionsträning eller yogaträning. Uppföljning skedde efter 12 veckor.

Deltagande

Rekryteringen är avslutad. Inkluderade är personer inom Region Stockholm, 18-75 år, som vill förändra sina alkoholvanor och som inte tränar.

Bakom studien 

Mats Hallgren, Victoria Gunillasdotter och Sven Andréasson. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Region Stockholm och Gymnastik- och Idrottshögskolan. Du kan läsa mer på Karolinska Institutets webbplats. Mer information om studien på fitforchange.ki.se

Projektet finansieras med medel från Systembolagets forskningsråd, FORTE och Ekhagastiftelsen.

 

Validering av bedömningsinstrument 

I ett pågående projekt undersöks de psykometriska egenskaperna hos en rad självskattningsskalor samt biologiska markörer.

Kontaktperson

Sara Wallhed Finn, Sara.Wallhed-Finn@sll.se

Projektet finansieras med medel från SRA.