Behandling hos oss

Vi har ett brett utbud av behandlingar, både psykologiska och läkemedelsbaserade. Dessa anpassas efter dig och dina behov. Ibland kan det vara bra att kombinera behandlingar. Prata med din behandlare för mer information om vilka möjligheter som finns för dig.

12-stegsbehandling

12-stegsbehandling är ett program som innehåller åtta samtal, individuellt eller i grupp. Programmet har det övergripande målet att du ska komma in i gemenskapen inom AA, Anonyma Alkoholister. Behandlingen är strukturerad och individanpassad. Vi träffas för samtal inledningsvis en gång per vecka, men kan därefter glesa ut samtalen. Om du har en närstående som vill delta finns det möjlighet att lägga till två extra samtal.

Behandling via nätet

Erbjuds via 1177 Vårdguiden

Behandling via nätet kan vara ett bra alternativ för dig som har svårt att komma på regelbundna besök eller för dig som vill försöka förändra dina alkoholvanor mer på egen hand. Behandlingsperioden är på tre månader och du har under tiden skriftlig kontakt med en behandlare.

Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Du arbetar med text, filmer och övningar liknande de som ingår i Guide till bättre alkoholvanor och Återfallsprevention. För att gå programmet behöver du ha tillgång till BankID. Alkoholprogrammet på Vårdguidens webbplats

Guide till bättre alkoholvanor

Guide till bättre alkoholvanor är ett relativt kort program för beteendeförändring. I detta program gör du fyra besök hos en terapeut. Besöken sker med två till tre veckors mellanrum.

Du får lära dig konkreta sätt att hantera alkoholen bättre. Hemövningar är viktiga i det här programmet, så du behöver därför kunna lägga 30 minuter om dagen på uppgifterna.

Kontrollerat drickande, individuellt eller i grupp

En behandling som vänder sig till dig som vill minska din alkoholkonsumtion och återgå till kontrollerat eller måttligt drickande. Här ingår att undersöka motivation för förändring, identifiera situationer för problematiskt drickande, öva på måttlighetsstrategier och hitta tillfällen då man vill avstå helt. Behandlingen pågår under tre månader och består av ett antal träffar.

Läkemedelsbehandling för att stärka kontrollen över alkoholen

Läkemedelsbehandling ordineras av läkare och gäller icke-vanebildande läkemedel. Effekten är att de kan minska sug efter alkohol eller göra att du dricker mindre. De kan även minska risken för återfall. Oftast pågår behandlingen under sex månader och den kombineras vanligen med Guide till bättre alkoholvanor. 

Du ansvarar själv för din medicinering, men vi gör även uppföljningar efter två till fyra veckor samt efter tre månader. Då kan vi utvärdera effekten och se om dosen behöver justeras. Därför ingår det också att lämna blodprov under den här behandlingstiden.

Läkemedelsbehandling för att stödja nykterhet

Efter en läkarbedömning kan Antabus ordineras. Detta läkemedel gör så att du inte kan dricka alkohol alls, eftersom du då blir svårt sjuk och illamående.

Du har själv ansvar för att ta din medicinering tre gånger per vecka, men det är också bra om du kan få stöd i detta från en närstående. På Alkohol och hälsa Nord finns även möjligheten att få hämta Antabus hos en sjuksköterska 2-3 gånger per vecka. 

Du behöver lämna blodprov regelbundet under behandlingstiden samt komma in för några korta avstämningssamtal. Det ingår även ett läkarbesök efter tre månader. Behandlingslängden varierar. 

Motivationshöjande behandling

MET (Motivational Enhancement Therapy) är en individuell behandling med 4-5 besök. Det är förutsättningslösa samtal med syfte att klargöra och stärka motivationen för att ändra alkoholvanorna. Efter Hälsokoll Alkohol genomförs tre MI-samtal (motiverande samtal). Vi rekommenderar att en närstående deltar i det första samtalet.

Måttligt drickande för äldre

En behandling för dig som är 65 år eller äldre, eller pensionär, som vill lära dig att hantera ditt drickande. Behandlingen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap i en metod med målsättningen måttligt drickande.

Psykologisk behandling

Våra psykologiska behandlingar pågår vanligtvis under cirka tre månader. Den psykologiska behandlingen är främst beteendeinriktad. Det innebär att du får beteendeinriktade hemuppgifter som exempelvis kan handla om att registrera hur mycket du dricker. Men det kan också handla om att se vid vilka situationer som alkohollusten kommer fram. Du får även tips om hur du kan undvika vissa situationer och hur du ska hantera dem när de väl uppstår.

Tobaksavvänjning

Tobaksavvänjning innebär att vi tillsammans utformar en individuell behandlingsplan, anpassad utifrån din livssituation och målsättning. Den kan innehålla motivationshöjande förberedelser, anpassade behandlingsmetoder, läkemedelsbehandling, gruppbehandling och evidensbaserad uppföljning.

Uppföljning och stöd efter avslutad behandling

För dig som har avslutat din behandling hos oss finns möjlighet till uppföljning för att utvärdera behandlingen, få vidare stöd och prata om dina nya upplevelser.

Återfallsprevention, individuellt eller i grupp

Återfallsprevention är ett program som bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi). Programmet pågår under cirka tre månader och omfattar sju besök och ett uppföljningstillfälle (vid individuell behandling kan antalet besök bli färre).

Programmet ger dig verktyg att förebygga återfall i tidigare alkoholvanor. Du lär dig bland annat att känna igen vad som "triggar" tankar om alkohol, vad som ökar ditt sug och hur du kan hantera dessa situationer. Programmet anpassas efter dina behov.

Kursen förutsätter att du prövar alkoholfrihet. Flera hemövningar ingår och du behöver kunna lägga 30-60 minuter om dagen på uppgifterna.

Vill du ändra dina alkoholvanor på egen hand?

Självhjälpsmaterial är ett alternativ för dig som vill förändra dina alkoholvanor på egen hand eller som vill börja med att få större förståelse för din situation. Självhjälp kan aldrig ersätta behandling, men för en del är det tillräckligt för att göra en förändring. För andra blir en bra början som därefter kan kompletteras med behandling hos oss.

Materialet kan hjälpa dig att få en ökad förståelse för ditt drickande och vilka konsekvenser det får för dig. Skriv ut och fyll i för hand, eller skriv dina svar separat i din dator eller telefon.