Välkommen till AUDIT-utbildningen

Redan 1982 påbörjades ett arbete av alkoholforskare inom World Health Organization (WHO) för att ta fram ett screeninginstrument inom alkoholområdet. Idag är AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) väl validerat och ett instrument som är användbart för identifiering av både alkoholproblematik och hög alkoholkonsumtion. AUDIT är dock inget diagnostiskt instrument.

Alkohol: En del av livet - och en del av hälso- och sjukvården!

En övervägande del av Sveriges befolkning använder alkohol och de flesta har mest glädje av sin alkoholanvändning. Oftast innebär alkohol ingen stor hälsorisk. Men ibland kan alkohol äventyra hälsan, någon gång uppenbart, men det är betydligt vanligare att man inte är medveten om hälsorisken. Alkohol lägger ofta "sten på bördan" i en sjukdomsutveckling. Därför gäller det att vara uppmärksam när hälsan försämrats och man söker vård. Det alkoholbruk som tidigare var relativt ofarligt kan nu ha blivit skadligt. Det är vanligt att vi som vårdpersonal glömmer bort att uppmärksamma detta, och att informera våra patienter om sambanden, så att de själva kan ändra sin konsumtion.

Många av oss tycker också att det är svårt att prata om alkoholvanor. Då kan det vara bra att ha en rutin som stöd. Ett frågeformulär om alkoholvanor, AUDIT, är ett hjälpmedel som kan ingå i en rutin, tillsammans med andra metoder för att diskutera alkohol med patienten. AUDIT står för Alcohol Use Disorder Identification Test.

Denna utbildning om AUDIT vänder sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt till andra som jobbar med alkoholproblematik. Utbildningen tar cirka 15 minuter att gå igenom. Efter genomgången kurs kan du använda AUDIT självständigt. Om en patient förefaller ha allvarligare alkoholproblem bör du veta var du kan hänvisa för fortsatt stöd och hjälp.

AUDIT är alltså mycket enkelt att använda och du kan därigenom göra stor nytta för dina patienter.

Börja utbildningen >>