Uppmärksamma alkohol

Att uppmärksamma alkoholens betydelse för en patients hälsa och sjukdom kan ske på flera sätt.

Ett vanligt sätt är screening. Detta innebär att ha en rutin för att systematiskt ställa frågor vid lämpligt tillfälle, oavsett om det finns tecken på alkoholproblem eller inte.

Man kan screena vid nästan alla besök eller välja ut vissa besök såsom hälsokontroller, nybesök eller vid sjukdomar som ofta påverkas av alkohol, t.ex. högt blodtryck, hudsjukdom, rytmrubbningar eller olycksfallsskador.

I stället för att enbart fråga om hur mycket en person dricker så kan uppmärksammandet med fördel innebära en informativ dialog om hur alkohol kan påverka aktuell sjukdom eller behandling. Att be patienten fylla i AUDIT-formulärets tio frågor, ger mycket information på ett enkelt sätt och upplevs mindre dramatiskt än muntliga frågor.

Syftet med uppmärksammandet är dels att vi inom vården ska kunna erbjuda information och behandling om vi finner att alkohol har betydelse för patientens hälsa.

Illustration (Inget problem/ Begynnande problem/ Påtagliga problem)

Ett ännu viktigare syfte är att patienten själv ska bli medveten om alkoholens betydelse, så att hen får ökad motivation att ändra vanor eller söka hjälp.

  • Om patienten har mindre än 6 poäng (kvinnor), eller 8 poäng (män) på AUDIT-testet är det mindre troligt att alkohol har betydelse för hälsan.
  • Om patienten har ett riskbruk av alkohol bör vi erbjuda ett rådgivande samtal. Detta kan ske direkt eller vid ett återbesök.
  • Vill patienten veta mer om alkoholens hälsopåverkan eller om alkoholproblem framkommer eller vid minst 15 poäng på AUDIT så bör vi erbjuda Hälsokoll alkohol.