Ett nytt sätt att behandla alkoholproblem

På Riddargatan 1 har vi ett utbud av olika strukturerade behandlingar som individanpassas. Behandlingen pågår en begränsad tid, ca tre månader, med en uppföljning efter ytterligare tre månader. Hemuppgifter och övningar ingår alltid och vi förväntar oss ett aktivt engagemang av dig under denna begränsade tid. Det är ofta bra att engagera en närstående i behandlingen, och närstående är välkomna att följa med redan vid första besöket.
Följande behandlingsutbud finns i dag på Riddargatan 1. Då vi är en utvecklingsverksamhet kan nya inslag tillkomma.

VI INLEDER ALLTID MED EN HÄLSOKOLL ALKOHOL

Detta innebär ett par besök på mottagningen och inleder alla behandlingsprogram. Syftet är en snabb koll – hur ligger jag till? Tillsammans med läkare görs en analys av problemen samt dina tankar om vad du behöver för hjälp, för att ett lämpligt behandlingsprogram ska kunna utformas. Hälsokollen inkluderar bl.a. samtal om din alkohol-situation, kroppsundersökning och blodprovtagning för att se om du har kroppsliga komplikationer av drickandet samt en psykiatrisk bedömning. Du fyller i ett antal frågeformulär där du beskriver din situation. Därefter, på andra besöket, upprättas en skriftlig handlingsplan som inkluderar dina mål för drickandet (eller nykterhet), samt hur du ska nå det målet. Besöken tar ca 30 minuter.

HÄLSOKOLLEN INNEBÄR TVÅ BESÖK PÅ MOTTAGNINGEN

1. Informationsbesök med samtal, gärna tillsammans med närstående person. Prover beställs och du får frågeformulär med dig hem att fylla i. Tryck här för att hitta adresser till provtagningsenheter.

2. Återbesök till läkare efter 1–2 veckor med genomgång av formulär och provresultat, bedömning och upprättande av handlingsplan, som kan innehålla ett eller flera av nedanstående moment.

ÄNDRA ALKOHOLVANOR SJÄLV MED STÖD AV SKRIFTLIGT MATERIAL

Hälsokoll Alkohol ger perspektiv och en ökad förståelse för det egna drickandet och dess konsekvenser. Detta kan ibland vara tillräckligt för att själv ändra på dryckesvanorna. Då har vi ett informationsmaterial som stöd och även länkar till internet för mer information, som du kan studera i lugn och ro hemma.

INTERNETBEHANDLING

Detta kan vara ett bra första alternativ för dig som har svårt att komma på regelbundna besök eller som vill försöka förändra dina alkoholvanor på egen hand. Du får information och övningar motsvarande de som ingår i Guide till bättre alkoholvanor och Återfallsprevention men via ett självhjälpsprogram på internet. Dessutom har du kontakt via internet med en av våra behandlare under hela behandlingstiden på tre månader.

GUIDE TILL BÄTTRE ALKOHOLVANOR

Detta är ett relativt kort program för beteendeförändring med fyra besök hos en terapeut, där du lär dig konkreta sätt att hantera alkoholen bättre. Hemövningar är centrala och du bör räkna med att behöva lägga en halv timme om dagen på uppgifterna. De fyra besöken sker med två till tre veckors mellanrum.

ÅTERFALLSPREVENTION

Detta program baseras på kognitiv beteendeterapi och syftar till att ge dig redskap att på egen hand förebygga återfall i tidigare alkoholvanor. Du lär dig bl.a. att känna igen vad som ”triggar” tankar om alkohol och hur du kan hantera dessa. Programmet anpassas efter dina behov och kan genomföras individuellt eller i liten grupp. Man provar alltid alkoholfrihet under kursen. Hemövningar ingår. Du bör räkna med att behöva lägga en halv till en timme om dagen på uppgifterna. Programmet pågår under cirka 12 veckor med sex besök, men vid individuell behandling kan besöken komma att komprimeras.

12-STEGSBEHANDLING

Detta består av 8 samtal, enskilt eller i grupp, med det övergripande målet att komma in i gemenskapen inom AA (Anonyma Alkoholister). Behandlingen är strukturerad och individanpassas. Samtalen sker inled-ningsvis en gång per vecka och kan sedan glesas ut. 2 extra samtal kan läggas till för anhöriga att delta.

LÄKEMEDELSBEHANDLING FÖR ATT STÄRKA KONTROLLEN ÖVER ALKOHOLEN

Detta består av behandling med läkemedel som minskar sug och minskar återfallsrisk. Behandlingen ordineras av läkare och pågår vanligen sex månader med regelbunden eller situationsanpassad medicinering som du själv tar ansvar för. Efter behandlingen inletts sker en uppföljning för att utvärdera effekt och eventuell dosjustering efter två till fyra veckor, samt efter tre månader. Blodprov tas under behandlingstiden.

LÄKEMEDELSBEHANDLING FÖR ATT STÖDJA NYKTERHET

Detta innebär behandling med läkemedlet Antabus, vilket gör att man inte kan dricka alkohol alls eftersom man då blir svårt sjuk och illamående. Behandlingen ordineras av läkare och pågår vanligen sex månader, och tabletterna intas tre gånger per vecka. Du kan själv ansvara för intaget, eller få stöd i detta genom att t.ex. anhörig bevittnar ditt intag. Under behandlingen sker fortlöpande regelbundna blodprovtagningar och korta besök med sjuksköterskesamtal. Återbesök hos läkare för medicinsk kontroll efter 3 månader.

VI AVSLUTAR ALLTID MED EN UPPFÖLJNING

Cirka tre månader efter avslutad behandling och cirka sex månader efter första kontakt gör vi en uppföljning. Många har frågor och man har ju samlat på sig nya erfarenheter. Kanske problem och svårigheter som behöver dryftas? Eller stöd till en nystart? Vi är också angelägna att utvärdera behandlingarna, så de blir så bra som möjligt.
Uppföljningen innebär ett läkarbesök, före detta fyller du i en ny omgång frågeformulär och tar nya prover.